Het laatste nieuws

Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op maandag 9 mei 2022 om 19:15uur. Gelukkig kunnen we weer bij restaurant De Beurs op de markt terecht. Zodra de agenda bekend is, kunt U deze oproepen door op de tekst "agenda" te klikken. Enkele dagen voor de vergadering wordt deze agenda aan de website toegevoegd.

De verdere ontwikkelingen binnen de adviesraad krijgen steeds meer vorm. Een opvolger voor de secretarisfunctie, een functie die de oude voorzitter tijdelijk nog invult is gevonden in de persoon van Rick Crauwels. Hij zal de komende periode worden ingewerkt. Ook heeft de hele raad op zaterdag 5 februari een training gekregen van de landelijke Koepelorganisatie voor adviesraden sociaal domein. Het doel was om suggesties te krijgen voor een optimale functionering van de adviesraad. Tevens werd de training benut om te helpen bij de teamvorming van de raad.

Een lange zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad Zorgen Samenleving heeft succes opgeleverd. Per 1 september is Jan van Lieverloo als voorzitter aangesteld. Officiële benoeming door B&W is ontvangen. De adviesraad heeft de afgelopen periode ook enkele nieuwe leden aangetrokken (zie de organisatie sheet op de subpagina 'samenstelling') en van de gelegenheid zal worden gebruik gemaakt om ook een nieuwe structuur in de adviesraad voor te stellen zodat we beter in staat zijn om de (vele) vragen die op ons afkomen te beantwoorden en het contact met onze burgers kunnen verbeteren.

De nieuwe voorzitter heeft met enthousiasme de nieuwe uitdaging opgepakt. Eerste concrete verandering is dat we de adviesraad in thema groepen opdelen (WMO, Jeugd, participatie) om zodoende de gevraagde adviezen op die thema gebieden adequater te kunnen oppakken. De eerste adviezen zijn al uitgebracht., waarbij ook een vast formaat gehanteerd wordt.

In juni heeft de gemeente tijdens ons overleg tijd gevraagd om het plan voor het nieuw te formuleren Lokale Gezondheid Beleid (LGB) te presenteren. Inmiddels is ook de concept tekst voor dit LGB gereed en tijdens ons overleg op 8 nov besproken. Ook werd er tijd gevraagd om de nieuwe strategische visie voor het sociale domein. Zie voor de verdere afhandeling de subpagina projecten 2021.

In maart hebben we actief (middels het inspreken van onze tekst) bijgedragen aan een informatieve gemeenteraadsbijeenkomst. De presentatie van de gemeente riep nogal wat vragen op. De gemeente heeft vervolgens netjes gereageerd en geantwoord op onze opmerkingen. Ook hebben we actief (ook weer door in te spreken tijdens een informatieve gemeenteraadsbijeenkomst) bijgedragen aan de discussie over de toekomst van 't Bint. Beide inspreekteksten zijn op de P&R subpagina opgenomen.

Het woningbouw project van de gemeente begint gestalte te krijgen. Wij zijn al twee keer aanwezig geweest bij werksessies over de woningbouw, waarbij met name de mogelijk plaatsen voor de nieuwbouw in de 3 kernen Oirschot, Spoordonk en de Beerzen werd besproken. Ook hebben we een enquête ingevuld die met name de behoeft aan specifieke woningen voor onze ouderen en jeugdigen die begeleiding nodig hebben aan de orde is gesteld. Nader overleg met de gemeente over de invulling van het type woning heeft plaatsgevonden en ook komt er nog een enquête onder de ouderen in Oirschot om de woning wensen te inventariseren. Ook dit project wordt verder beschreven in de subpagina van projecten 2020.