Woningbouw programma Oirschot

Al vanaf 2018 heeft de Adviesraad het woningbouw programma voor Oirschot als Speerpunt opgenomen. Voortgang is echter zeer langzaam en wachtte op initiatieven van de gemeente. Medio 2019 heeft een externe adviseur de opdracht gekregen om invulling te geven aan dit programma. Er is een fors extra budget beschikbaar gesteld en er moeten boven de eigen uitbreidingsplannen van Oirschot ook nog extra woningen vanuit de behoefte van de regio in Oirschot geplaatst worden. In totaal 1500 woningen de komende jaren. Waar moeten die komen en wat voor woningen zijn dit?


Oirschot wil nog vóór 2030 1500 extra woningen realiseren. 1000 woningen betreft autonome groei van de gemeente en 500 woningen extra voor groei vanuit de regio. Al in 2019 is begonnen met dit project en is de opdracht gegeven aan externe experts om hier een voorstel voor te formuleren. Dit betreft dus zowel de plaats waar de woningen gebouwd kunnen worden als ook het type woningen dat noodzakelijk is. Voor de plaatsbepaling hebben 2 werksessies plaatsgevonden, eind 2019 een eerste gesprek gehad met deze adviseur en op 29 jan 2020 een eerste werksessie overleg. Zie verslag. Van de tweede sessie is ook een gespreks-notities gemaakt. Voor ons is de plaats keuze minder kritisch en dus hebben we alleen kennis genomen van het resultaat van dit onderzoek. De presentatie die gegeven werd is ook aan deze pagina toegevoegd.

Wij hebben aangegeven meer belang te hebben in de juiste woning type keuze voor jong en oud. De werkgroep is voornemens een beleidsnotitie te maken om de keuze voor woningtypes te onderbouwen. Hiertoe heeft zij ook een enquête uitgeschreven die met name door de KBO's en de Adviesraad kon worden ingevuld. De antwoorden die wij verzameld hebben zijn in de ingevulde en toegevoegd enquête te vinden. Een aantal getallen hierin hebben we afgeleid van een publicatie van de vereniging van Eigen Huis (juni 2020).

Met name de invulling van de toekomstplannen voor woningbouw in Oirschot hebben onze belangstelling en dan natuurlijk nog specifieker de vraag of er voldoende rekening gehouden wordt met de vergrijzing die ook voor Oirschot van groot belang is. We wachten nog steeds op een enquête specifiek voor 55+ bewoners van Oirschot, waaruit de vragen en behoeften nog duidelijker moeten worden. Deze enquête was al in 2020 aangekondigd.

Wel is een nieuw beleidsdocument door de gemeente gepresenteerd, De beleidsvisie Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit, zie toegevoegde bestanden. We hebben hier uitvoerig commentaar opgeleverd hetgeen ook als inspreek tekst door ons is gepresenteerd tijdens een opiniërende vergadering van de gemeenteraad op 12 jan 2021. Deze tekst met de verkregen antwoorden van de gemeente is ook als bestand toegevoegd.

Een belangrijk onderdeel van de woningbouwplannen is de invulling van beschermd wonen. Ook deze verantwoordelijkhe3id komt naar de gemeenten in de naaste toekomst. Tijdens ons overleg in jan 2022 heeft de gemeente de stand van zaken gepresenteerd. Deze discussie zal in 2022 verder worden vervolgd.