verordening + beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning

Op de per e-mail gekregen teksten voor de nieuwe verordening + beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, werd ons commentaar gevraagd. Omdat we geen regulier onderling overleg hadden in de tussenliggende periode is onze leden per e-mail gevraagd of er nog op- of aanmerkingen of vragen waren naar aanleiding van deze documenten. Dit heeft helaas weinig of geen reacties opgeleverd, hetgeen (achteraf gezien ) wel te begrijpen is.

Even wat vooraf ging:

- al deze teksten zijn in april 2019 door het cliënten platform van de ISD besproken. Enkele van de wijzigingen tov de bestaande verordening / beleidsregels zijn toegelicht. Het betroffen allemaal wettelijke maatregelen die dus ook voor Oirschot van belang zijn en moesten worden toegevoegd. Onze leden van de AZSO (die tevens lid zijn van dit cliënten platform) waren daarbij aanwezig. De documenten zijn door het cliënten platform zonder verder commentaar geaccepteerd.

- De eerste verordening MO dateert van 2014. Wij hebben daar, om onduidelijke reden, nooit commentaar opgeleverd. In 2017 is de verordening MO geupdate. Wij hebben destijds uitvoerig naar deze tekst gekeken en enkele commentaren/vragen ingeleverd. Deze zijn ook netjes door de gemeente beantwoord en er is gedeeltelijk aan tegemoetgekomen (zie onze website voor de details). Een belangrijk commentaar destijds was dat het document moeilijk te lezen was. De nu voorgelegde verordening MO is volledig op nieuw ingedeeld in hoofdstukken en nieuwe artikelen hetgeen een aanzienlijke verbetering is. Een vergelijking met de oude verordening is echter moeilijk (het verschil document helpt daar wel bij)..

- Wat betreft de beleidsregels MO, deze hebben we nog in 2018 uitvoerig becommentarieerd. Onze commentaren en vragen zijn uitvoerig beantwoord maar hebben teleurstellend weinig effect gehad op de uiteindelijke tekst van de beleidsregels. Ook onze opmerking dat de instructie voor een 'schoon en leefbaar huis' belachelijk gedetailleerd zijn (bijv. aangeven dat er maar 1 x per week afgewassen mag worden en dat het afnemen in de keuken slechts 6sec mag duren) zijn nog steeds in de nieuwe beleidsregels terug te vinden. Ook voor deze beleidsregels was een belangrijk commentaar dat de beleidsregels een bijzonder onoverzichtelijk document was (geen inhoudsopgave) en daardoor in de praktijk niet als naslag werk kan worden gebruikt (wat juist voor dit document in de praktijk van groot belang is) . De nieuwe beleidsregels 2019 volgen nu wel netjes de structuur van de verordening (hoofdstuk indeling en artikelen), maar is nog steeds als naslagwerk niet handig te gebruiken. Het zou toch goed zijn als er een inhoudsopgave was die tevens een link naar de betreffende hoofstukken op artikelen bevatte (in Word is dit eenvoudig in te voeren) zodat ook een elektronische versie handig is om in te zoeken.

- De nieuwe beleidsregels MO herhalen meestal de tekst en artikelen uit de verordening en geven er een toelichting en nadere instructies bij. Dit is ook een aanzienlijke verbetering.

De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot kan zich dus vinden in de voorgestelde teksten.