Flankerend armoedebeleid

Op de valreep werden we in december 2015 nog gevraagd om commentaar en advies te geven op het voorgestelde flankerend armoedebeleid. Het betreft een voorstel dat naast de bestaande regelingen voor het armoedebeleid extra aandacht geeft aan de doelgroep die mede als gevolg van de decentralisaties en het wegvallen van een aantal ondersteuningsregelingen waarschijnlijk groter geworden is. Het was de bedoeling om nog snel in 2015 commentaar te formuleren en dit, nog voordat het college het voorstel zal bespreken, kenbaar te maken. Het college heeft echter op het laatste moment besloten niet op ons commentaar te wachten en heeft het voorstel ongewijzigd aangenomen. Deze handleswijze is voor ons onacceptabel en daarom hebben we ons commentaar, vergezeld van een afkeurende brief aan het college, nog voor 25 december aan het college gestuurd. Het concept flankerend armoedebeleid en het collegevoorstel zijn al aan deze pagina toegevoegd.

In haar reactie heeft het college aangegeven dat zij in de definitieve tekst van het flankerend armoedebeleid rekening zullen houden met onze opmerkingen. De definitieve tekst en ook de reactie op onze commentaren zijn nu ook aan deze pagina toegevoegd.