Sociaal beleidskader Oirschot

Ons advies op het door de gemeente voorgestelde concept visie op sociaal domein werd op 18 april gevraagd. De komende jaren krijgen gemeenten te maken met omvangrijke taakverschuivingen in het sociale domein. Taken worden vanuit het Rijk en provincie overgebracht naar gemeenten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en niet medische hulp aan haar inwoners. Samen worden de nieuwe verantwoordelijkheden de drie decentralisaties, ofwel decentralisaties genoemd. Daarnaast treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. De voorbereiding, implementatie en borging van deze projecten vindt in Oirschot plaats binnen het programma ‘decentralisaties’. Het programma decentralisaties is één van de vier programma’s die vallen onder de door de gemeenteraad vastgestelde koersnotitie.

Omdat er geen regulier gepland stond voor de komende periode is het commentaar van de WMO Adviesraad leden per e-mail verzameld. Helaas is dit niet het meest efficiënte proces maar vanwege tijdsgebrek was er geen andere mogelijkheid. We hebben ons commentaar netjes op tijd aangeleverd en kregen ook snel de (re)actie van de gemeente op ons commentaar terug. De tabel met commentaren en vragen en de door de gemeente gegeven reactie kan hier worden opgeroepen.

Vanwege het grote belang van dit beleidskader en de nog vele onzekerheden die eraan verbonden zijn (gedeeltelijk weer het gevolg van het feit dat de wetgeving nog niet definitief was), hebben we besloten om als WMO Adviesraad Oirschot ook gebruik te maken van het inspreekrecht tijdens de besluitvormende raadsvergadering over dit onderwerp.