beleidsplan jeugdvisie

Hoewel de gemeente er voor heeft gekozen om geen apart doelgroepenbeleid meer te hanteren (alle doelgroepen vallen immers onder de WMO), is er toch een uitzondering gemaakt voor de doelgroep 'jeugd'. Daarom is er een concept jeugdvisie gemeente Oirschot 2013-2015 geformuleerd. De gemeente heeft geoordeeld dat een duidelijke visie op waar we met de jeugd naar toe willen nog ontbreekt. Jeugd blijft een kwetsbare doelgroep, minder zelfredzaam dan de volwassenen. De uitwerking van de jeugdvisie naar doelstellingen en activiteiten ten aanzien van het onderwijs zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda 2013- 2015 (LEA). De plannen worden vervolgens ook per jaar weer in de WMO jaarplan activiteiten opgenomen.

Om de terugkoppeling vanuit de WMO Adviesraad Oirschot kort te houden hebben we er deze keer voor gekozen om de concept jeugdvisie te bespreken in aanwezigheid van de verantwoordelijke ambtenaren, tijdens ons reguliere overleg op 4 december. Resteert dus nog om onze commentaren op de hieruit voortvloeiende (jaar)plannen te formuleren.