Woningbouw programma

Tijdens het bestuurlijk overleg in januari hebben we al wethouder Machielsen uitgenodigd en gevraagd het woningbouw programma voor Oirschot toe te lichten. Op dat moment kon er nog weinig concreets worden medegedeeld gezien de onderhandelingen met Laurentius voor de overname van ons gemeentelijk woningbouw bureau. In mei 2011 heeft Wim Admiraal een uitgebreide analyse gedaan van de woningbouw plannen van de gemeente Oirschot. Deze analyse is verwoord in een notitie die in juni aan het college en de gemeenteraadsleden is verstuurd. Nog vóór de grote vakantie heeft de gemeente al aangegeven hier na de vakantie op terug te zullen komen. In afwachting van de reactie hebben we het woningbouwprogramma geagendeerd voor het bestuurlijk overleg op 26 september en wethouder Machielsen voor dit overleg uitgenodigd. Helaas bleek hij niet te zijn voorbereid op dit agendapunt, maar heeft wel nog enige toelichting van de plannen kunnen geven. De formele reactie van de gemeente op onze notitie kregen we pas in november. De afspraak om deze reactie te bespreken werd gepland voor 14 december, maar is helaas om ons onbekende reden afgezegd. De WMO adviesraad had ter voorbereiding van dit gesprek een aantal vragen geformuleerd. Deze zijn dus feitelijk niet besproken met de wethouder. De WMO adviesraad heeft daarna besloten om onze bevindingen als formeel advies aan het college en de gemeenteraad te richten. Conform de afspraken in de verordening voor de WMO adviesraad, moet de gemeente hier formeel op reageren. Wij hebben de volgende 3 adviezen geformuleerd:

    1. De WMO adviesraad adviseert de gemeente om op de kortst mogelijke termijn de start van specifieke en betaalbare woningen voor starters en voor senioren mogelijk te maken en te bevorderen en daarvoor dus niet de resultaten van het onderzoeksbureau af te wachten.

    2. De WMO adviesraad adviseert de gemeente er voor zorg te dragen dat in de plannen het aantal van 40% sociale woningen ook op korte termijn zal worden gerealiseerd.

    3. De WMO adviesraad adviseert de gemeente om ook voor het aantal te realiseren starterwoningen en seniorwoningen een bepaald percentage van het aantal te realiseren woningen vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een goede definitie wordt gegeven voor starterswoningen (prijs, inhoud) en voor seniorenwoningen (eisen locatie, inhoud).

De gemeente heeft ons vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op 8 februari 2012. Vlak voor dit gesprek, te weten op dinsdag 7 februari, werden de formele reacties op onze adviezen nog aan ons doorgegeven. Het gesprek op 8 februari werd door ons als zeer positief ervaren. De gemeente heeft onze eerste twee adviezen overgenomen en heeft voorgesteld om tijdens het gesprek te discussiëren over de realisatie van het derde advies. Het verslag van ons gesprek is opgemaakt door de gemeente en werd ons een week later reeds gestuurd. De gemeente heeft voorgesteld in discussie te blijven door het onderwerp van de woningbouw tijdens de komende bestuurlijk overleg vergaderingen wederom te agenderen. Tezamen met het verslag van de vergadering heeft de gemeente ook de door hun gebruikte definities voor sociale woning bouw en starterswoningen (die zijn overgenomen van het SRE) gegeven en is in een tabel de status van de laatste plannen gegeven.

Hieronder treft u de bedoelde tabel aan met daarin de aantallen en soorten woningen die naar verwachting in 2012 gebouwd gaan worden:

* Verdeling sociale huur – sociale koop nog niet bekend.

** Verdeling goedkope koop – middeldure koop nog niet bekend, minimaal 50% sociaal.

*** Verdeling middeldure koop – dure koop F. en R. vd Wal nog niet bekend.

Omdat de gemeente had toegezegd begin maart meer duidelijkheid te verschaffen over de status van Laurentius en we begin april nog geen bericht hadden ontvangen hebben we de gemeente een 'reminder' brief gestuurd op 5 april. Naar aanleiding van de brief aan de wethouder is op 12 april jl. een reactie gekomen. In april en mei zijn toelichtingen m.b.t. de stand van zaken bij Laurentius ontvangen. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 mei heeft Laurentius een toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden. De plannen van Laurentius liggen nu stil. Tijdens het bestuurlijk overleg in november heeft de wethouder de situatie verder toegelicht (zie het verslag van het betreffende bestuurlijk overleg).