WMO beleidsplan 2012 - 2015

Voor het WMO beleidsplan is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk gesteld, maar werden de andere leden van de WMO adviesraad natuurlijk dringend gevraagd om mee te helpen. Voor dit beleidsplan is het eerste WMO beleidsplan 2008 - 2011, natuurlijk een belangrijke input.

Ter voorbereiding van de eerste kader stellende vergadering heeft het Dagelijks Bestuur een notitie opgesteld waarbij met name vanuit de Inclusief Beleid gedachte een aantal kritische vragen zijn gesteld. De agenda van deze avond maakte het echter niet mogelijk om deze notitie goed in te brengen. Tijdens de eerste inspraakavond werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om te formuleren wat wij in Oirschot onder participatie verstaan. Ook werd er nog kort gediscussieerd over de doelstellingen zoals die in het bestaande WMO beleidsplan 2008 - 2011 zijn geformuleerd.

Er werd besloten om ter voorbereiding van de tweede kader stellende inspraak avond een tweede notitie voor te bereiden die de voor de WMO adviesraad van belang zijnde aandachtspunten opsomt. Deze notitie is aan alle fractie leden en gemeenteraadsleden toegestuurd nog vóór de datum van de tweede inspraak avond. De gemeente heeft een startnotitie geformuleerd waarin de resultaten van de eerste inspraakavond zijn verwerkt en die ook als input voor de tweede inspraakavond zal worden gebruikt.

Na de zomer vakantie 2011 is het echte werk begonnen. Het concept WMO beleidsplan is geformuleerd en wij hebben als WMO adviesraad ons commentaar besproken met de gemeente. Ons commentaar en de commentaren van enkele andere groeperingen zijn verwerkt in het concept dat voorgelegd is aan de gemeenteraad op 29 nov 2011. Tijdens deze raadsbespreking heeft de voorzitter namens het dagelijks bestuur gebruik gemaakt van het inspreekrecht en een korte inspreek tekst uitgesproken. Het plan is vervolgens unaniem aangenomen en door vrijwel alle partijen werd de bijdrage vanuit de WMO adviesraad als positief genoemd. De uiteindelijke tekst van het WMO beleidsplan 2012 - 2015 is gepubliceerd op de website van de gemeente Oirschot.