afkortingen in het Sociale Domein

Ook onze overheid heeft vele afkortingen voor het sociale domein. Om het lezen wat makkelijker te maken geven we hier deze lijst van afkortingen. Uiteraard voegt Oirschot daar nog het een en ander aan toe. Ook hier geven we een overzicht van. Deze laatste lijst moet natuurlijk aangevuld worden daar waar nodig.

Afkortingenlijst Sociaal Domein

versie 25 oktober 2018

ABP Algemeen burgerlijk pensioenfonds

ABW Algemene bijstandswet

AKW Algemene kinderbijslagwet

Anw Algemene nabestaandenwet

AOW Algemene ouderdomswet

Awb Algemene wet bestuursrecht

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

à Deze wet is inmiddels opgeheven.

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

CAW Commissie arbeidsgehandicapten en werk

CBBS Claim beoordeling- en borgingssysteem

Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

(voorheen CG-Raad / Platform VG)

CIZ Centrum indicatiestelling zorg

CNV Christelijk nationaal vakverbond

CPA Commissie psychische arbeidsongeschiktheid

CPB Centraal planbureau

CSED Commissie sociaal-economische deskundigen

CSO De koepel van ouderenorganisaties

à Deze is eind 2014 opgeheven.

Divosa Vereniging van managers van sociale diensten

FIS Functie informatie systeem

FNV Federatie nederlandse vakbeweging

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

GR Gemeenschappelijke Regeling

IBM Inkomstenbesluit militairen

ILO International labour organisation

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

LCR Landelijke cliëntenraad

LOC Landelijk overlegorgaan cliëntenraden (zorg)

LocSZ Landelijk overleg cliëntenraden sociale zekerheid

LOM Landelijk overlegorgaan minderheden

LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs

NGSZ Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid

PRO Praktijkonderwijs

RIB RaadsInformatieBrief

SCP Sociaal cultureel planbureau

SER Sociaal Economische Raad

SUWI Structuur uitvoering werk en inkomen

SVB Sociale verzekeringsbank

SZW Sociale zaken en werkgelegenheid

TW Toeslagenwet

TZ/Arbo Wet terugdringing ziekteverzuim en wijzing arbeidsomstandighedenwet

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VCP Vakcentrale voor Professionals

VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNO-NCW Verbond van Nederlandse ondernemingen en Nederlandse christelijke

werkgeversvereniging

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VUT Vrijwillige vervroegde uittreding

Wajong 2015 vanaf 2010 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wamil Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

WIJ Wet investeren in jongeren

WI Wet Inburgering

WML Wettelijk minimumloon

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR Wet op de ondernemingsraden

WSW Wet sociale werkvoorziening

WTV Wet toezicht verzekeringsbedrijf

WVP Wet verbetering poortwachter

WW Werkloosheidswet

WWB Wet werk en bijstand

ZW Ziektewet

Afkortingenlijst Sociaal Domein voor Oirschot

versie 21 feb 2019

AZSO Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

BOV Best Oirschot en Veldhoven

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

DVO Dienst Verlenings Overeenkomst

GRSK Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst (houdt op te bestaan)

JH Jeugd Hulp

MD Maatschappelijke Dienstverlening (opvolger van de ISD)

MRE Metropool Regio Eindhoven

P&O Personeel en Organisatie

SGE Stedelijk Gebied Eindhoven

SSC Shared Service center (ICT service in de Kempen)

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving (administratieve afhandeling )in de Kempen

SSC Shared Service Center Kempengemeenten (kennis en kunde op het gebied van automatisering, informatisering en gegevensbeheer)

WGR Wet Gemeenschappelijke Regeling

WVK Werk Voorziening Kempen