Contact en Links

Oirschot was één van de 5 ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) gemeenten. Op een aantal gebieden werkten deze gemeenten samen. De andere gemeenten zijn: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel/De Mierden. Deze samenwerking heeft in 2019 weer een ander karakter gekregen. Oirschot oriënteert zich op een andere samenwerking, te weten met Best en Veldhoven. Een besluit hierover is nog niet genomen. Het ISD is vervangen door de afdeling MD (Maatschappelijke Dienstverlening) voor de Kempengemeenten, zie https://www.kempengemeenten.nl/home

Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening kunnen inwoners van de Kempengemeenten terecht voor hulp zoals:

- Hulpmiddelen, ondersteuning en begeleiding volgens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Centrum Jeugd en Gezin (CJG+) en Jeugdhulp

- Bijzondere bijstand

- Schuldhulpverlening

- Sociaal raadslieden

Uiteraard hebben al deze gemeenten ook hun eigen WMO Adviesraad (die soms een andere naam heeft). Er zijn onderlinge contacten maar in de praktijk werken deze adviesraden onafhankelijk. De websites van de andere MD gemeentes zijn de volgende:

Bergeijk: https://www.bergeijk.nl/adviesraad-sociaal-domein

Bladel: http://www.pop-bladel.nl/

Eersel: http://www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl/

Reusel/De Mierden:

In de naaste toekomst zullen we meer gaan samenwerken met de WMO Adviesraad in Best. De samenstelling en contacten met deze raad kunt U vinden op: WMO adviesraad Best. Ook zal de samenwerking met de WMO Adviesraad in Veldhoven aan de orde gaan komen. Tot op heden is het echter niet gelukt om daar contacten mee te leggen.

LINKS:

Voor verdere informatie over de het sociale domein kunt U wellicht gebruik maken van een van de volgende links (die naar onze mening een goed overzicht geven van de momenteel actuele zaken omtrent de landelijke acties in het sociale domein.

  • Voor de gemeente Oirschot is wellicht de belangrijkste website waar u terecht kunt de gemeente website, www.oirschot.nl

  • Voor al uw vragen over het sociale domein kunt u terecht op de website van ons zorg loket in Oirschot, loket WIJzer in De Enck, www.wijzer-oirschot.nl

  • De koepel adviesraden sociaal domein , http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/ de landelijke organisatie voor alle lokale sociaal domein raden. Met name op hun subpagina "digitale ladenkast" zijn nog vele andere, meer specifiek op de prestatievelden gerichte, websites te vinden.

  • In 2011 zijn een aantal strips filmpjes gemaakt om de WMO verder uit te leggen. Een leuke manier om meer inzicht te krijgen in de werking en de doelstellingen van de WMO. Deze strips zijn te vinden op www.wmowerkplaatsen.nl.

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. De taken van de gemeente zijn goed beschreven op de volgende website: http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Er zijn landelijk vele organisaties en instellingen die zich inzetten voor de WMO gerelateerde zaken. We kunnen hier nooit alle links naar deze websites geven, maar als U interessante links ziet waarvan U denkt dat deze relevant zijn voor onze site, willen we deze graag opnemen.

  1. Op de "Zorg vanuit de Wmo" pagina van VGZ kunnen ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen meer informatie vinden m.b.t. ondersteuning aan huis, zoals hulp bij het schoonmaken of een nodige aanpassing in het huis. Tevens kunnen bezoekers via de pagina zien of ze in aanmerking komen voor hulp vanuit de Wmo en kunnen ze hun zorgvraag gedetailleerd in kaart brengen. Daarnaast bieden we informatie over mogelijke ondersteuning voor de mantelzorgers. Handige informatie voor bezoekers die op zoek zijn naar de juiste opties om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

  2. PGB voorlichting. De belangenvereniging voor mensen met een Persoons Gebonden Budget, Per Saldo, kunt u bereiken via www.pgb.nl. Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget. Hier leest u alles en nog meer over het pgb.

  3. Respijtzorg. Wilt u als mantelzorger of als hulpbehoevende meer weten over respijtzorg?

  4. Dankzij respijtzorg kunnen mantelzorgers af en toe een 'adempauze' kunnen nemen, terwijl de zorg wordt overgenomen door een vrijwilliger of professional. Veel mantelzorgers zijn zich echter nog niet bewust van de mogelijkheden van deze zorg, en met de toenemende druk op hun schouders zou dit wel moeten om overbelasting te voorkomen!

  5. Daarom hebben wij onlangs een zeer uitgebreid en informatief artikel geschreven over deze mantelzorgondersteuning (https://www.zusterjansen.nl/zorgkompas/respijtzorg).

In het artikel bespreken we o.a. de volgende onderwerpen:

    • Wat respijtzorg precies betekent - en waarom het zo belangrijk is.

    • Welke vormen van respijtzorg er zijn

   • Hoe je deze ondersteuning aanvraagt - en wat de kosten zijn

.

.

CONTACT:Teneinde contact op te nemen met de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot kunt ten alle tijde een e-mail sturen naar het onderstaande adres:

info@adviesraadoirschot.nl

Uw ideëen, verzoeken , commentaren en / of vragen worden in eerste instantie door het Dagelijks Bestuur besproken, waarna we onze reactie en plan van aanpak met U zullen bespreken indien dit opportuun is.