taken voorzitter en de leden voor de adviesraad

Het lidmaatschap van de adviesraad is een leuke functie binnen onze gemeente, die vele interessante contacten en informatie oplevert en bovendien bijdraagt aan de invulling van burgerparticipatie in Oirschot. Voor meer informatie kunt u contact op met Hans Engels (huidige voorzitter Adviesraad Zorg en Samenleving) via info@adviesraadoirschot.nl

Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot is onafhankelijk en vertegenwoordigt organisaties van belanghebbenden op het gebied van het sociaal domein. In het kader van clientparticipatie adviseert de adviesraad het college van burgemeester en wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd, over alle onderwerpen m.b.t. het beleid sociaal domein van de gemeente ten behoeve van een doeltreffend sociaal beleid. Het sociaal domein omvat de Jeugdwet en het passend onderwijs, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet;

Taken van de voorzitter:

 • Noodzakelijke informatie van de gemeente m.b.t. beleid en uitvoering delen met de leden;

 • Het voorbereiden van de agenda en het leiden van de vergadering van de adviesraad;

 • Vertegenwoordigen van de adviesraad en vertolken van raadsopvattingen;

 • Periodiek overleg met contactambtenaar WMO en de wethouders;

 • Bevorderen dat de leden van de adviesraad toereikende communicatie onderhouden met hun achterban;

 • Stimuleren en inspireren van de 10 adviesraadleden en zorgen voor een brede samenstelling van de adviesraad zodat kennis over alle onderwerpen van het sociaal domein voldoende vertegenwoordigd is;

 • Waar nodig zorg dragen voor de public relations.

Taken van de leden:

 • Het profiel van de voorzitter is ook van toepassing op de leden van de adviesraad:

 • De adviesraadleden worden geacht

  • Inzicht te verwerven in de behoeften van en ondersteuning voor de burgers;

  • De verzamelde, gebundelde en/of bewerkte kennis over de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden in te brengen bij alle gremia (gemeente, hulp en dienstverleningsorganisaties, vrijwilligersorganisaties);

  • Leveren van bijdragen aan het ontwikkelen van een doeltreffend sociaal beleid door de gemeente;

  • Bij voorkeur positief kritisch erop toezien dat de gemeente (inter)gemeentelijke diensten en andere dienstverleners hun taken zo goed mogelijk op de behoeften van de burgers afgestemd uitvoeren;

  • De adviesraad houdt zich dus niet bezig met individuele behoeften, klachten en belangen van individuele personen. Van belang is dus het onderscheid tussen directe belangenbehartiging voor individuele personen versus de invloed die kan worden uitgeoefend op de beleidsvorming in de gemeente Oirschot.

Profiel van de leden:

Van de leden wordt verwacht dat hij/zij:

   • Interesse heeft in het Sociaal Domein;

   • Gemotiveerd is om de gemeenschappelijke belangen van inwoners te behartigen;

   • Bij voorkeur beschikt over deskundigheid of ervaring met één of meerdere beleidsterreinen in het Sociaal Domein;

   • Zich een mening kan vormen vanuit cliënten/ inwonersperspectief en zodoende clientparticipatie stimuleert;

   • Een positieve, kritische en open houding aanneemt;

   • Goede communicatieve vaardigheden heeft.

Praktische zaken:

   • Kandidaat is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Oirschot;

   • De adviesraad vergadert zo’n 8 tot 10 x per jaar;

   • Als voorzitter neemt u deel aan ca. zes ambtelijke overleggen per jaar en twee bestuurlijke overleggen per jaar;

   • De functie betreft een vrijwilligersfunctie met de mogelijkheid van een vergoeding voor gemaakte onkosten.