Werkgroep Lokaal Loket 2009

Op 15 april 2009, heeft de toenmalige voorzitter, Wim Admiraal, een werkgroep geinstalleerd om de organisatie en het functioneren van ons Lokaal Loket te onderzoeken. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, welke functies heeft het Lokaal Loket, zijn er verbeteringen mogelijk, zijn er struikelblokken? De opdracht Is geformuleerd in de bijlage. De werkgroep is als volgt samengesteld: Juul Kerkhof, Ans van Gestel, Hans Engels. Bovendien waren Lida Post en Marian van Hal graag bereid om te adviseren. Het verslag van de werkgroep is in de vergadering van 8 december 2009 besproken en goedgekeurd en vervolgens aan het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd. Het verslag is besproken tijdens het bestuurlijk overleg van 27 jan 2010
Dit heeft geresulteerd in een officiele reactie van de gemeente die vervolgens tijdens het reguliere ambtelijk overleg met de gemeente verder is besproken. Een belangrijke vraag vanuit de WMO Adviesraad betrof het opzetten van een visiedocument voor het Lokkal Loket. Het enige document wat hier op lijkt is het document 'Bouwstenen voor het Oirschot's Lokaal Loket', 2006. Dit is echter zeker niet voldoende om de eisen / wensen voor de huisvesting te beschrijven. In voornoemde reactie van de gemeente wordt nog melding gemaakt van een plan om dit visiedocument te gaan herijken. Ons is echter geen resultaat bekend.
 
In 2011 is geconstateerd dat er geen voortgang is met betrekking tot de huisvesting van het lokaalloket. Wij hebben dit via een memo aan B&W aan de orde gesteld. Als reactie is tijdens het daaropvolgend ambtelijk overleg afgesproken dat we via bilateraal overleg met de verantwoordelijke ambtenaar, Berry Raaijmakers, verder geinformeerd zouden worden indien er voortgang was. Tot eind 2011 is er echter geen enkele voortgang gemeld!!
 
In medio 2012 bleek met name uit de enquete onder de mantelzorgers in Oirschot (gepubliceerd in het gemeentelijke  jaarverslag WMO 2011) dat zowel huisvesting als privacy (nog steeds) een serieus probleem zijn en zeer slecht gewaardeerd worden. Bij navragen naar de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting kregen we als antwoord dat de gemeente als huurder bij De Enck geen vuist kan maken en dat kennelijk de belangen van andere organisaties zwaarder wegen. Dit was aanleiding voor de WMO Adviesraad om via een schrijven aan B&W en de gemeenteraadsleden nogmaals aandacht te vragen voor deze situatie.