Werkgroep Inclusief Beleid 2009

Op 15 april 2009, heeft de toenmalige voorzitter, Wim Admiraal, een werkgroep geïnstalleerd om de organisatie en het Integraal Beleid van de gemeente Oirschot te onderzoeken. Wat verstaan we onder integraal beleid, voor wie is het van belang, wat zijn de verschillen met het huidige beleid,aan welke voorwaarden moeten we voldoen om integraal beleid te kunnen voeren?   De opdracht is geformuleerd in de bijlage. De werkgroep is als volgt samengesteld: Rien van Gorkum, Cees Smetsers, Tiny Kwappenberg. Bovendien is Marian van Hal graag bereid om te adviseren. Het verslag van de werkgroep is in de vergadering van xxxx 2009 besproken. De reactie van de gemeente is niet formeel besproken.
Duidelijk werd wel dat de officiele term niet Integraal Beleid is maar Inclusief Beleid. Dit onderwerp is enthousiast door onze gemeente ambtenaar voor WMO (Marlene van Leuken) opgepakt en uitgedragen op het gemeentehuis (met ondersteuning van Marian van Hal). Er zijn in 2010 diverse voorlichtings sessies geweest voor het college, de ambtenaren, de raadsleden en ook voor de WMO adviesraad leden. Teneinde het project verder te ondersteunen heeft de WMO adviesraad in 2010 besloten om via een speciaal project , opgepakt door het Dagelijks Bestuur met ondersteuning van Marian van Hal, de toepassing van Inclusief Beleid door de gemeente te toetsen. In goed overleg met de gemeente zijn  hiervoor de iDOPs projecten voor Oostelbeers en Spoordonk uitgekozen. Na bestudering van de Leefbaarheidsplannen voor Oostelbeers en de leefbaarheidsplannen voor Spoordonk en de opleggers voor Oostelbeers en de oplegger Spoordonk, heeft dit geresulteerd in een lijst met kritische vragen , gedateerd in april 2011, die met de verantwoordelijke ambtenaar zijn besproken tijdens een overleg op 6 april 2011.
Afgesproken is dat de punten die een vervolg nodig hebben, tijdens een volgend overleg na de zomervacantie worden besproken. In principe is er de komende 2 jaar regelmatig een voortgang overleg, waarin dus deze punten ook besproken kunnen worden.