Inclusief Beleid

Vanaf de oprichting van de WMO adviesraad is het onderwerp Inclusief Beleid een belangrijk agendapunt geweest en heeft de eerste jaren ook veel aandacht gekregen. In de loop van de jaren is deze aandacht echtrer verslapt en heeft alleen nog geresulteerd in aandacht voor toegankelijkheid van de infrastructuur en gebouwen in Oirschot. 

Een van de langst lopende speerpunten is de bespreking van de toegankelijkheid van gebouwen en wegen in Oirschot. Een aandachtspunt dat vele jaren tot frustraties heeft geleid omdat de (re)actie van de gemeente op onze verzoeken uitbleef. In 2014 en vervolgens 2015 (en hopelijk ook 2016) is hier positieve verandering in gekomen. We (met name onze leden Leo van Werde en Antoon Vennix) hadden nu regelmatig overleg met de betrokken ambtenaar en er worden spijkers met koppen geslagen.
We realiseren ons dat onze inbreng ook actief moet worden gesteund door de buurtbeheren als het een deel van hun wijk betreft. Vanaf 2016 zal Antoon Vennix dit speerpunt blijven vervolgen als adviseur van de Adviesraad (omdat Antoon per 1-jan 2016 niet langer lid is van de adviesraad).
Verslagen van het overleg met de gemeente worden nu regelmatiger gemaakt en zullen op deze sublagina worden verzameld.
Inmiddels heeft ook Leo de adviesraad verlaten. Ook hij blijft actief betrokken bij met name de uitreiking van De Pluim.
Als adviesraad streven we er nu naar dat er een agenda 22 voor Inclusief Beleid komt voor Oirschot.  Agenda 22 komt voort uit het VN verdrag voor de rechten  van de burgers met een beperking. Deze wet is in 2016 ook in Nederland als wet geratificeerd. Het betreft niet alleen de toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur in het dorp maar ook alles wat nodig is om iedereen te laten  meedoen op het gebied van sport, werk, scholen, zorg, .... Agenda 22 wordt een lijst van projecten en aandachtspunten speciaal om aandacht te geven aan deze toegankelijkheid  voor de medeburgers met een beperking. Het streven is nu om deze agenda 22 voor Oirschot als speerpunt te blijven vervolgen. 

Al in 2017 hebben we als adviesraad bij diverse gelegenheden aangegeven dat we graag een inclusief beleid agenda voor Oirschot zouden willen zien. Een agenda waarin plannen worden geformuleerd om te komen tot een verbetering van de toegankelijkheid in Oirschot, zodat iedereen , jong en oud, gezond en mindergezond, kan meedoen op alle gebieden in Oirschot. Deze agenda wordt gevraagd mede kijkend naar de formuleringen in het VN verdrag voor de rechten van de burger met een beperking.
De gemeente had bij mond va de wethouder in 2017 al toegezegd hier aan mee te willen werken, met name in het kader van de omgevingsvisie die in 2017 is vastgesteld. Invulling moest echter wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van 2018. 

Om hier invulling aan te geven hebben we als adviesraad dialoogtafels georganiseerd met als thema: Iedereen doet mee. Voor de aankondiging van deze dialoogtafels hebben we een flyer (zie bijlage) gemaakt die we zoveel mogelijk in Oirschot hebben we verspreid. Het resultaat van deze dialoogtafels is vermeld onder het project dialoogtafels 2018. Helaas was dit resultaat niet echt voldoende en resulteerde niet echt in output die we konden gebruiken in de gesprekken met de gemeente. 

Als adviesraad hebben we in april 2018 initiatief genomen om te proberen deze activiteit ook in het komende coalitie akkoord opgenomen te krijgen. hiertoe hebben we een brief + bijlage aan de nieuwe gemeenteraad gestuurd. vervolgens hebben we telkens bij het bestuurlijk overleg aangegeven dat er een wettelijke verplichting bestaat voor iedere gemeente in Nederland (omdat het VN verdrag is geratificeerd door Den Haag) om een Inclusief beleid te formuleren. In 2019 heeft de gemeente een aanzet gemaakt met het invullen van een Quick Scan van ZET om duidelijk te maken of en waar de gemeente nog aanvullende beleidsformuleringen nodig heeft. 

In 2019 heeft de Adviesraad een begin gemaakt met het opstellen van een knelpuntenlijst voor de gemeente Oirschot. (naar een voorbeeld uit de gemeente Eersel). De eerste formele versie van de knelpuntenlijst is toegevoegd. het zou een 'levend' document moeten worden dat regelmatig geupdate wordt en daarom dus een datum in de titel heeft staan. De knelpuntenlijst is nu ook aangevuld met commentaren van de buurtbeheren in Oirschot.

Door wisselingen van de beleidsambtenaren is er weer vertraging. Begin 2020 is er echter voortgang. Het concept rapport van de Quick Scan van ZET heeft als resultaat een werkdocument van de gemeente opgeleverd met daarin opgenomen de manier waarop Oirschot voldoet aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van Inclusief Beleid, wat gaat er goed en wat kan er nog verbeterd worden. Ook is onze knelpuntenlijst aan dit werkdocument toegevoegd en is van commentaar voorzien door de verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Ook zijn er verbetervoorstellen geformuleerd voor de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Ook deze lijst is aan het werkdocument toegevoegd. We gaan nu dit werkdocument + knelpuntenlijst + verbeterpunten voor het gemeentehuis actief vervolgen de komende periode. 

In 2020 hebben nog enkele gesprekken plaatsgevonden met de betrokken ambtenaren en zijn commentaren toegevoegd aan de knelpuntenlijst. In feb 2021 is ook de scheiding tussen 'punten voor de Centrum Visie' en mogelijke 'quick wins' gemaakt. Bovendien hebben we in april een brief gericht aan B&W om extra aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen die in de Centrum Visie aan de orde moeten komen. Als bijlagen zijn de laatste update van de knelpuntenlijst en een powerpoint met enkele voorbeelden toegevoegd.


ĉ
Hans Engels,
21 feb. 2020 03:51
ĉ
Hans Engels,
13 apr. 2021 12:42
ć
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:40
ĉ
Hans Engels,
13 apr. 2021 12:44
ĉ
Hans Engels,
21 feb. 2020 03:57
ĉ
Hans Engels,
24 jan. 2018 08:46
Comments