toekomstige organisatie sociale domein voor Oirschot

De gemeente heeft al in 2018 een raadsbesluit  bestuurlijke toekomst geformuleerd waarin voorgesteld wordt om de organisatie van het sociale domein voor Oirschot op nieuw te bespreken en eventuele verbetervoorstellen te formuleren. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau. Het advies (SC scenario-onderzoek Oirschot)  is in juni 2019 geformuleerd en heeft geresulteerd in een raadsvoorstel voor verdere vervolgacties voor oktober 2019.
Wij hebben als adviesraad alleen zijdelings hieraan kunnen bijdragen. In een vroeg stadium hebben we gesproken met de projectleider van het adviesbureau waarbij we de voor ons belangrijke aspecten konden aangeven. Het korte verslag van dit gesprek is hier ook opgenomen.
Ook hebben we besloten om uitvoering opbouwend commentaar te formuleren op het scenario onderzoek en daaraan gekoppelde raadsvoorstel. Dit commentaar (scenario onderzoek sociaal domein final) konden we helaas niet inbrengen tijdens het opiniërende overleg op 17 september omdat onze leden van de adviesraad toevallig niet beschikbaar waren op die avond.
Ċ
Hans Engels,
1 sep. 2019 03:01
ĉ
Hans Engels,
1 sep. 2019 02:56
Ċ
Hans Engels,
1 sep. 2019 02:59
ĉ
Hans Engels,
18 sep. 2019 11:55
Comments