't Bint

De winkel voor streekproducten in de Rijkesluisstraat is al weer enige tijd operationeel. De organisatie van deze arbeidsmatige dagvoorziening was echter aan wijzigingen onderhevig hetgeen ons als Adviesraad zorgen baarde. Het bleek dat de afspraken die in het kader van het inkoopbeleid met de zorginstelling Lunetzorg gemaakt zijn al kort na 1 jan 2016 niet konden worden nagekomen. Gelukkig is kort daarna deze zorg taak overgenomen door Severinus, waardoor er in de praktijk geen grote problemen zijn ontstaan. Het was voor ons aanleiding om er mondeling met de wethouder over te spreken en er ook nog een schriftelijke vraag aan vast te koppelen. De gemeente heeft hier in een schrijven gedateerd 19 sept 2016 op gereageerd. De beantwoording is voldoende afgezien van het feit dat op onze vraag of er in het inkoopbeleid van de gemeente afspraken gemaakt zijn over de kwaliteitscontrole nog geen concreet antwoord gegeven is. Afgesproken is om er tijdens het ambtelijk overleg nog een keer op terug te komen.

ĉ
Hans Engels,
27 dec. 2016 05:50
ĉ
Hans Engels,
27 dec. 2016 06:01
Comments