Woonvisie

Ter voorbereiding voor het formuleren van een nieuwe woonvisie voor Oirschot heeft de gemeente voor de grote vakantie een aantal inspraak bijeenkomsten georganiseerd. Deze waren echter zeer algemeen van opzet en nog weinig gericht op zorg en wonen. Op het plan van aanpak voor de woonvisie hebben we enkele algemene opmerkingen gemaakt en deze via e-mail aan de gemeente gestuurd.
Wij hebben het plan kort besproken tijdens ons reguliere onderlinge overleg op 10 augustus en gaf nog aanleiding tot de volgende opmerkingen, :

- onderaan blz.2 staat de inleidende zin: "De concept woonvisie wordt". De tekst bovenaan Blz. 3 lijkt hier niet op aan te sluiten. Is er tekst weggevallen?

- op blz.4 worden de kaders en de ontwikkelingen aangegeven. Het lijkt ons dat bij de ontwikkelingen, met name de bullet "extramuralisatie van de zorg" een toelichting behoeft. Extramuralisatie van de zorg, betekent in feite het "scheiden van wonen en zorg". De consequenties voor de woonvisie zijn divers en betreffen dus het realiseren van levensloopbestendige woningen, het nemen van wooninitiatieven voor begeleid wonen, regelgeving voor aan- en inwoning, afspraken met zorginstellingen. Onderwerpen die speciale aandacht vragen. Deze onderwerpen zijn  natuurlijk specifiek voor de WMO Adviesraad van belang. Wij zijn mede daarom met name geïnteresseerd in de specifieke plannen voor Leefdael en worden daarover graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

- Bij de communicatie onderaan blz.6 wordt aangegeven dat het plan van aanpak in combinatie met andere huisvesting en woningbouw gerelateerde onderwerpen als "RIB" aan de raad zal worden gezonden. Wij zijn niet bekend met de term RIB en de gevolgen van deze keuze.


Op 14 september is een eerste vervolg bijeenkomst gepland.
Comments