Thema-avond: veranderingen in het sociale domein

Op 26 oktober heeft de WMO Adviesraad Oirschot weer een thema-avond georganiseerd in theater De Enck. Het onderwerp voor deze avond waren de veranderingen in het sociale domein die vanaf 1 jan 2015 zijn ingevoerd en waardoor veel meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen. We wilden daarom ook meer specifiek de stand van zaken in Oirschot met betrekking tot de invoering van deze veranderingen in onze gemeente bespreken. De vooraankondiging (het persbericht) van deze avond is aan deze pagina toegevoegd. Bij binnenkomst kregen de bezoekers het programma met op de achterkant ruimte om vragen aan het panel (het programma na de pauze) te stellen. Het programma zag er als volgt uit:

De veranderingen in het sociale domein

Organisatie:               WMO Adviesraad Oirschot.

Plaats:                         Theaterzaal van De Enck, Oirschot.

Tijd:                            19:30 uur tot  21:30 uur

 

01-01-2015 is al weer lang geleden!!!

Vanaf die datum zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO-2015) en de daaraan gekoppelde transities voor de AWBZ, de jeugdzorg, het passend onderwijs en de sociale werkvoorziening.

Graag willen we op deze thema-avond van gedachten wisselen met de burgers van de gemeente Oirschot over de stand van zaken in Oirschot in het bijzonder.

Het is de bedoeling dat voor iedere gezinssituatie, waarvoor een zorgvraag bestaat, een zogenoemde maatwerkoplossing gevonden wordt. Dit moet weliswaar gebeuren met minder geld (van de overheid), maar door een directere benadering en een gerichtere oplossing per gezin, wordt verwacht dat deze maatwerkoplossing uiteindelijk betere zorg oplevert.

Ook dit jaar beginnen we de thema-avond met een aantal deskundige inleiders. Wanneer is er sprake van een zorgvraag en hoe zijn de 4 transities (WMO 2015, Passend onderwijs, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening) voor Oirschot ingevuld.

Dit jaar willen we na de pauze een poging doen om met u in gesprek te komen over de praktijk van de dag. Zo willen we bijvoorbeeld graag weten hoe de overleggen met de cliënten om tot de maatwerkoplossing te komen (ook wel het keukentafelgesprek genoemd) verlopen.  U als zorg vragende burger staat daarbij centraal. Veel zaken moet u zelf regelen maar de gemeente heeft ook directe verantwoordelijkheid en verplichtingen. Hoe komt het overleg tot stand?  Kunt u zich voldoende voorbereiden voor dit overleg? Maakt u gebruik van de onafhankelijke cliënten ondersteuning? Heeft u het gevoel dat u uw eigen regie voldoende kunt behouden? Heeft u nog zorgen over de zorg? Er zal gelegenheid zijn om uw vragen te stellen of op papier in te leveren. Na de pauze gaan we hier dan direct op in. We gaan uiteraard niet uw privé problemen bespreken en oplossen, maar beperken ons tot de algemene gang en stand van zaken.

.

Opening,                                Hans Engels, WMO Adviesraad Oirschot


De WMO  2015,                     Jan Peter Hazelaar, consulent AvI en zorgbelang Brabant
Passend Onderwijs,             Klaas Koelewijn, samenwerkingsverband passend onderwijs de Kempen.     

De jeugdzorg,                        Kees Swaanen, jeugdzorg              

De sociale werkvoorziening Theo Keijzer, WSD
De zorgvraag ,                       Elly Brocken, Stichting Welzijn Best OirschotD, Boxtel,

 

In de pauze is er gelegenheid om schriftelijk vragen in te leveren. Deze en wellicht nog verdere vragen vanuit de zaal, worden gesteld aan het panel van deskundigen (de sprekers aangevuld met):

           

Het generalisten team in Oirschot:                           Yolande van Meurs, coördinator

De mantelzorgers in Oirschot:                                   Ine van Ham

 

Het programma werd ondersteund én geaccentueerd door zang van  Bach en Broccoli

Na afloop was er ook nog voldoende gelegenheid zijn om verdere vragen te stellen en elkaar te ontmoeten in het café van De Enck.

De avond is bezocht door ongeveer 100 belangstellenden. Moeilijk in te schatten hoeveel van deze 100 'gewone geïnteresseerde burgers waren. De presentaties bleken toch nog te ingewikkeld te zijn en de sprekers gaven ook aan dat er met name op het gebied van de overlap tussen de transities nog het een en ander te verbeteren is. De situatie in Oirschot is niet echt aan de orde gekomen!!
Alle presentaties van de inleiders zijn aan deze pagina toegevoegd, zie de bijlagen 2 tot en met 6.
Tijdens de bijeenkomst heeft het publiek vragen kunnen inleveren. Deze vragen zijn verzameld in een document en zijn per e-mail al voorgelegd aan de panelleden. De antwoorden van bijna alle panelleden zijn nu ingevuld en daarom is het document met de vragen + antwoorden  hier gepubliceerd. Mocht dit aanleiding geven tot verdere vraagstelling  en /of commentaar dan kan dit altijd kenbaar gemaakt worden via ons e-mail adres info@adviesraadoirschot.nl
ć
Hans Engels,
27 okt. 2015 12:03
ć
Hans Engels,
27 okt. 2015 12:04
ć
Hans Engels,
27 okt. 2015 12:04
ĉ
Hans Engels,
28 jul. 2015 03:42
ĉ
Hans Engels,
24 jan. 2016 05:15
Comments