preventie- en handhavingsplan alcohol

Op 14 mei is ons commentaar gevraagd op het preventie- en handhavingsplan alcohol.

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW). Een van de voornaamste doelen van de DHW is dat ze de jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. Elk kind heeft het recht om op een gezonde en veilige manier op te groeien.

Per 1 januari 2014 zijn een aantal wijzigingen in de DHW van kracht geworden. De leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verkocht. Ook mogen jongeren onder de 18 geen drank bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (straat, park, café etc.). Voor de toezichthouders van de gemeente betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2014 voor alle alcoholhoudende drank (zwak en sterk) een leeftijdsgrens van 18 jaar moeten hanteren. Naast bovengenoemde leeftijdsgrensverhoging is in de wet opgenomen dat gemeenten een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten opstellen. Uiterlijk 1 juli 2014 moet het eerste preventie- en handhavingsplan vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Het preventie en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet.

Helaas was er wederom te weinig tijd om het plan te bespreken tijdens ons reguliere overleg en dus is ons commentaar weer via de inefficiënte weg van de e-mail discussie verzameld. Dit commentaar moest op 2 juni ingeleverd zijn bij de gemeente tezamen met ons advies aan B&W. Het commentaar en de (re)actie van de gemeente zijn kort daarna ontvangen van de gemeente, zie bijlage, en is op de vergadering van 16 juni besproken. Deze bespreking heeft er toe geleid dat we besloten hebben om als WMO Adviesraad Oirschot ' in te spreken'  op de raadsvergadering van 24 juni, omdat het plan op deze vergadering aan de raad zal worden voorgelegd. De tekst van ons ' inspreken'  is uiteraard ook hier gegeven.
Wij waren nog niet tevreden met de reactie van de gemeente en hadden nog behoefte aan nader overleg met de betreffende ambtenaar. Dit extra overleg heft op 28 juli plaatsgevonden en heeft nog geresulteerd in enkele aanvullende aantekeningen bij het plan. Deze zullen worden voorgelegd aan de werkgroep die dit plan en de voorgestelde acties zal gaan volgen. Ook is afgesproken dat wij als WMO Adviesraad geinformeerd zullen worden over de resultaten die tijdens de jaarlijkse evaluatie worden besproken en ook zal het nog op te stellen communicatieplan met ons worden besproken..