Decentralisaties

Omdat de decentralisaties gedurende een aantal jaren onze speciale aandacht zullen vragen, is een speciale sub-pagina gecreëerd, waar de 4 transities apart zullen worden gevolgd en beschreven. Het betreft dus de AWBZ , de Jeugdzorg, de participatiewet en het passend onderwijs.
Als eerste actie is al het door de gemeente voorgestelde sociale beleidskader behandeld (zie projecten en adviezen 2014). Vervolgens zullen de verordeningen voor de WMO en de jeugd worden behandeld (in de zomer van 2014). De afhandeling van deze twee verordeningen wordt hier beschreven, omdat er aanzienlijke overlap is tussen deze twee verordeningen en ons commentaar ook tegelijk is behandeld. Zodra de verordeningen aan de gemeenteraad zijn aangeboden komen de beleidsregels aan de beurt. Dit betreft een aantal detail afspraken waar het college directe verantwoordelijkheid heeft en indien nodig daarom snel correcties kunnen worden voorgesteld. Tot slot zijn er nog de besluiten maatschappelijke ondersteuning waarin alle financiële afspraken staan (die in principe jaarlijks aangepast (geïndiceerd) moeten worden. Zowel de beleidsregels als de besluiten zijn inmiddels met de gemeente ambtenaren besproken. Vanwege de tijdsdruk is hier helaas geen rapportage van. De bespreking van ons commentaar is gedurende 3 mondelinge sessies besproken (op het gemeentehuis en tijdens ons reguliere overleg).

DE WMO EN JEUGD VERORDENING

Op 30 juni heeft de gemeente een informatie avond georganiseerd om de leden van de WMO Adviesraad en jeugdraad te informeren over het proces om te komen tot de nieuwe WMO en jeugd verordeningen. op 1 juli zijn de concept verordeningen aan onze leden toegestuurd, tezamen met de toelichtingen en de model verordeningen van de VNG. Onze leden hebben deze informatie in de weken daarop bestudeerd en we hebben tijdens ons overleg op 11 augustus de commentaren besproken. Tijdens dit overleg was er veel belangstelling op de publieke tribune (gemeenteraadsleden, publiek, WMO raad Best). Het commentaar is door de voorzitter samengebundeld in een document met een aantal inleidende opmerkingen en een tabel met detail opmerkingen op in feite alle 4 de documenten, met daarin een extra kolom om de (re)actie van de gemeente toe te voegen. Dit document kregen we eind augustus terug met de (re)actie van de gemeente ingevuld. We hadden vervolgens nog enkele dagen de tijd voor weder-reacties, maar van deze gelegenheid is niet gebruikt gemaakt. De WMO Adviesraad leden hebben juist aangegeven zeer tevreden te zijn over de reactie van de gemeente die het gevoel gaf dat ons commentaar serieus behandeld was. Het document inclusief de reactie van de gemeente is onder aan deze pagina toegevoegd.

DE PGB BELEIDSREGELS

In Oktober kregen we de concept beleidsregels voor PGB's voor de WMO en de jeugd. We hebben ons commentaar en vragen mondeling besproken op 30 Oktober tijdens een overleg met de ambtenaren.

DE VERDERE BELEIDSREGELS EN BESLUITEN
Eind november kregen we de rest van de beleidsregels en de besluiten. Deze zijn besproken tijdens ons reguliere overleg op 8 december