Doelstelling

De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot heeft als doelstelling  gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid in het sociale domein van de gemeente Oirschot.

De adviesraad is het adviesorgaan van de gemeente voor het beleid in brede zin dus inclusief de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie. De omvang en inhoud van het sociaal domein is al beschreven in de betreffende subpagina. Het betreft onderwerpen als ondersteuningsbehoeften op het gebied van (arbeid) participatie, opvoeding, zelfontplooiing, sport, ontspanning, (passend) onderwijs en recreatie voor jong en oud die daar voor in aanmerking komen met speciale aandacht voor zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden, mantelzorgers, ouderen, jongeren, vluchtelinge, allochtonen, ….

De organisatie en samenstelling van de adviesraad wordt in de volgende subpagina's beschreven.

Comments