Prestatievelden

De WMO wet (2007) heeft de WMO taken van de gemeente onderverdeeld in de zogenaamde Prestatievelden. In de nieuwe WMO wet van 2015, worden de Prestatievelden weer los gelaten. Wel wordt in de nieuwe wetstekst bij de begripsomschrijving van 'maatschappelijke ondersteuning' aan gegeven waar gemeenten zich mee bezig moeten houden. Hier zijn de Prestatievelden (gedeeltelijk) in te herkennen. Voor het complete beeld geven we hier toch nog even deze Prestatievelden:
 1. De leefbaarheid en sociale samenhang
  Bijvoorbeeld een wijkcentrum, sportfaciliteiten, ruimtelijke ordening, veiligheid en economie, ....
 2. Jongeren en ouders ondersteunen
  Bijvoorbeeld zorgen voor ondersteuning bij de opvoeding, ontwikkelingsachterstand, schooluitval of criminaliteit
 3. Informatie, advies en ondersteuning geven over onderwerpen die onder de WMO vallen
  Bijvoorbeeld via algemene voorzieningen en het Lokaal Loket of deze website
 4. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
  Bijvoorbeeld door beleidsmaatregelen voor training van de vrijwilligers en mantelzorgers en het creëren van een pool van mantelzorgers 
 5. Zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen
  Bijvoorbeeld door de toegankelijkheid van openbare ruimtes te garanderen voor mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychsociaal probleem
 6. Voorzieningen voor mensen met een beperking
  Bijvoorbeeld door te zorgen voor regelingen voor vervoer, rolstoelen, rollators, hulp in de huishouding of maatltijd voorziening
 7. Opvang voor mensen met problemen
  Bijvoorbeeld door te zorgen voor opvang, bieden van tijdelijk onderdak, begeleiding ,informatie en advies
 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg
  Bijvoorbeeld door het bereiken en zorgen voor begeleiding en voorkoming van overlast
 9. Zorg voor mensen met een verslaving
  Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede hulp, preventie, overlast bestrijding en begeleiding
In de WMO 2015 wordt het begrip 'maatschappelijke ondersteuning' ingevoerd. Dit omvat:
 1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
 2. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychsociale problemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving,
 3. bieden van beschermd wonen en opvang.
Onderdeel 1 lijkt veel op Prestatievelden 1 en 5 van de oude WMO, onderdeel 2 lijkt veel op Prestatieveld 5 (met een nadruk op de eigen leefomgeving) en onderdeel 3 valt gedeeltelijk al onder Prestatieveld 7 (het bieden van opvang).
De verantwoordelijkheden van de gemeente worden dus verder uitgebreid. In de oude WMO stond de compensatieplicht centraal en in de nieuwe WMO wordt met name het begrip 'maatwerkvoorziening' geïntroduceerd.