Het laatste nieuws


Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op maandag  9 maart 2020 om 19:15uur in De Enck. De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Zodra de agenda bekend is, kunt U deze oproepen door op de tekst "agenda" te klikken. Enkele dagen voor de vergadering wordt deze tekst aan de website toegevoegd.

het ziet er naar uit dat er eindelijk actie komt in het gemeentehuis om een Inclusief Beleid te formuleren en de toegankelijkheid van gebouwen en de infrastructuur in Oirschot aan te pakken. Het inclusief beleid is ingebed in de bestaande procedures, maar er is nog wel ruimte voor verbetering. In de subpagina over de speerpunten wordt dit verder vervolgd.

De gemeente moeste bezuinigen op de kosten voor het medische budget en helaas betekent dit een nieuwe (goedkopere) invulling van de mantelzorgwaardering. Het door de gemeente geformuleerde voorstel is kritisch door ons bekeken en commentaar is geformuleerd.

Volgend op de commentaren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein is ons gevraagd om de gemeente te adviseren over de samenwerking met de WSD in Boxtel. Helaas hebben we geen concrete resultaten van de proefperiode die hier aan vooraf ging en dus is adviseren zeer lastig . Na inwinning van wat extra informatie hebben we toch een advies geformuleerd.

In oktober kwam de gemeentelijke begroting aan de orde. Wij lazen in de voorbereidende perspectiefnota hoe er op het gebied van het sociale domein bezuinigd gaat worden (de mantelzorgers en de 2e lijns zorg!!) en hebben via een inspreek tekst (zie projecten 2019) hier tegen geprotesteerd en van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gemeenteraadsleden attent te maken op de slecht zichtbare aanpak van de gemeente op het gebied van Inclusief Beleid.

In de zomer 2019 periode hebben we ons best gedaan om opbouwend commentaar te leveren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein voor de gemeente Oirschot. De belangrijkste documenten en ons commentaar zijn al te vinden bij de beschrijving van de projecten in 2019.

 In juli 2019 hebben we 3 brieven naar de gemeente gestuurd. De eerst betrof een verzoek aan het college om deelname in de op te richten werkgroep die een plan van aanpak voor de woningbouwplannen van Oirschot gaat bespreken. De tweede brief betrof het preventie- en handhavingsbeleid in Oirschot dat we via deze brief speciaal onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen (zie projecten en adviezen 2019). De derde brief betreft het signaal dat er meerdere klachten zijn over de afhandeling van sociale hulpvragen. Is deze situatie bekend bij ons college (via de klachtenprocedure?) en neemt de gemeente actie, zeker ook gezien de toekomst plannen voor organisatie van het sociaal domein in Oirschot (zie ook projecten en adviezen 2019). 
ĉ
Hans Engels,
3 jan. 2019 03:20