Het laatste nieuws


Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op maandag  13 september 2021 om 19:15uur, in restaurant De Beurs, Markt Oirschot.  Zodra de agenda bekend is, kunt U deze oproepen door op de tekst "agenda" te klikken. Enkele dagen voor de vergadering wordt deze tekst aan de website toegevoegd.

In juni heeft de gemeente tijdens ons overleg tijd gevraagd om het plan voor het nieuw te formuleren Lokale Gezondheid Beleid (LGB) te presenteren. De komende maanden gaan we hier aan meewerken. Ook werd er tijd gevraagd om de nieuwe strategische visie voor het sociale domein. Het is wat kort tijd maar al in juni wordt het eerste commentaar verwacht, waarna we in juli verder met de gemeente in gesprek gaan.

In maart hebben we actief (middels het inspreken van onze tekst) bijgedragen aan een informatieve gemeenteraadsbijeenkomst. De presentatie van de gemeente riep nogal wat vragen op. De gemeente heeft vervolgens netjes gereageerd en geantwoord op onze opmerkingen. Ook hebben we actief (ook weer door in te spreken tijdens een informatieve gemeenteraadsbijeenkomst)  bijgedragen aan de discussie over de toekomst van 't Bint. Beide inspreekteksten zijn op de P&R subpagina opgenomen.

In februari werd ons gevraagd om commentaar te leveren op een nieuwe beleidsregel, betreffende 'handhaving na WMO toezicht 2021'. uiteraard hebben we daar aan voldaan. Details staan beschreven op de sub-pagina onder projecten 2021.

Een belangrijk aspect van de geleverde zorg aan onze burgers is natuurlijk de kwaliteit van de oplossingen die geboden worden. We proberen deze kwaliteit te monitoren en hebben al diverse gesprekken gehad met onze betrokken gemeente ambtenaren en ook met de medewerkers van WIJzer. Onze gemeente heeft de uitvoering van het sociale domein overgedragen aan de LEV groep, een regionale organisatie die dit ook in diverse andere gemeenten in Brabant verzorgd en dus voldoende ervaring en kunde inbrengt. In Oirschot is daarom de LEV groep verantwoordelijk voor de invulling (en bemanning) die WIJzer, onze lokale zorgloket voor al uw sociale vragen, geeft. Al langere tijd bespreken we kwaliteit van de geleverde zorg met de medewerkers van WIJzer en ook met de betrokken gemeente ambtenaren. Voor een verdere beschrijving van dit speerpunt zie de sub-pagina projecten en adviezen 2021. 

 Deze zomer (ondanks Corona en geen vergaderingen) toch commentaar geleverd op het inkoop plan voor WMO begeleiding en de kadernota voor de armoedebestrijding. Details zijn terug te vinden in de subpagina voor  projecten 2020.
 Het woningbouw project van de gemeente begint gestalte te krijgen. Wij zijn al twee keer aanwezig geweest bij werksessies over de woningbouw, waarbij met name de mogelijk plaatsen voor de nieuwbouw in de 3 kernen Oirschot, Spoordonk en de Beerzen werd besproken. Ook hebben we een enquête ingevuld die met name de behoeft aan specifieke woningen voor onze ouderen en jeugdigen die begeleiding nodig hebben aan de orde is gesteld. Nader overleg met de gemeente over de invulling van het type woning heeft plaatsgevonden en ook komt er nog een enquête onder de ouderen in Oirschot om de woning wensen te inventariseren. Ook dit project wordt verder beschreven in de subpagina van projecten 2020.

 De eerste maanden van 2020 zijn wreed verstoord door het corona virus. Enkele vergaderingen zijn uitgesteld (ook ons onderlinge overleg in april). In mei hebben we een tele-vergadering georganiseerd en in juni, juli, september en oktober konden we gelukkig wel weer 'gewoon' vergaderen. Belangrijke aandachtspunten blijven nu de woningbouw plannen voor Oirschot, Inclusief Beleid en de nieuwe organisatie voor het sociale domein in Oirschot.

De gemeente heeft nu een werkdocument gemaakt waarin de aandachtspunten voor het inclusief beleid zijn opgenomen. Dit werkdocument zal de komende periode regelmatig worden besproken en geupdate.  De toegankelijkheid van gebouwen en de infrastructuur in Oirschot zal worden aangepakt. Het inclusief beleid is ingebed in de bestaande procedures, maar er is nog wel ruimte voor verbetering. In de subpagina over de speerpunten wordt dit verder vervolgd.

Volgend op de commentaren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein is ons gevraagd om de gemeente te adviseren over de samenwerking met de WSD in Boxtel. Helaas hebben we geen concrete resultaten van de proefperiode die hier aan vooraf ging en dus is adviseren zeer lastig . Na inwinning van wat extra informatie hebben we toch een advies geformuleerd.