Het laatste nieuws


Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op maandag  12 oktober 2020 om 19:15uur, de vergaderen locatie is restaurant De Beurs op de markt in Oirschot. Onze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om een keertje te komen luisteren, wel verzoeken we uw bezoek aan te kondigen via info@adviesraadoirschot.nl zodat we daar voldoende rekening mee kunnen houden (corona maatregel!!). Zodra de agenda bekend is, kunt U deze oproepen door op de tekst "agenda" te klikken. Enkele dagen voor de vergadering wordt deze tekst aan de website toegevoegd.

Deze zomer (ondanks Corona en geen vergaderingen) toch commentaar geleverd op het inkoop plan voor WMO begeleiding en de kadernota voor de armoedebestrijding. Details zijn terug te vinden in de subpagina voor  projecten 2020.
 Het woningbouw project van de gemeente begint gestalte te krijgen. Wij zijn al twee keer aanwezig geweest bij werksessies over de woningbouw, waarbij met name de mogelijk plaatsen voor de nieuwbouw in de 3 kernen Oirschot, Spoordonk en de Beerzen werd besproken. Ook hebben we een enquête ingevuld die met name de behoeft aan specifieke woningen voor onze ouderen en jeugdigen die begeleiding nodig hebben aan de orde is gesteld. Nader overleg met de gemeente over de invulling van het type woning heeft plaatsgevonden en ook komt er nog een enquête onder de ouderen in Oirschot om de woning wensen te inventariseren. Dit project wordt verder beschreven in de subpagina van projecten 2020.

 De eerste maanden van 2020 zijn wreed verstoord door het corona virus. Enkele vergaderingen zijn uitgesteld (ook ons onderlinge overleg in april). In mei hebben we een tele-vergadering georganiseerd en in juni proberen we weer bij elkaar te komen. Belangrijkste aandachtspunten zijn nu de woningbouw plannen voor Oirschot, Inclusief Beleid en de nieuwe organisatie voor het sociale domein in Oirschot.

De gemeente heeft nu een werkdocument gemaakt waarin de aandachtspunten voor het inclusief beleid zijn opgenomen. Dit werkdocument zal de komende periode regelmatig worden besproken en geupdate.  De toegankelijkheid van gebouwen en de infrastructuur in Oirschot zal worden aangepakt. Het inclusief beleid is ingebed in de bestaande procedures, maar er is nog wel ruimte voor verbetering. In de subpagina over de speerpunten wordt dit verder vervolgd.

De gemeente moeste bezuinigen op de kosten voor het medische budget en helaas betekent dit een nieuwe (goedkopere) invulling van de mantelzorgwaardering. Het door de gemeente geformuleerde voorstel is kritisch door ons bekeken en commentaar is geformuleerd.

Volgend op de commentaren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein is ons gevraagd om de gemeente te adviseren over de samenwerking met de WSD in Boxtel. Helaas hebben we geen concrete resultaten van de proefperiode die hier aan vooraf ging en dus is adviseren zeer lastig . Na inwinning van wat extra informatie hebben we toch een advies geformuleerd.

In oktober kwam de gemeentelijke begroting aan de orde. Wij lazen in de voorbereidende perspectiefnota hoe er op het gebied van het sociale domein bezuinigd gaat worden (de mantelzorgers en de 2e lijns zorg!!) en hebben via een inspreek tekst (zie projecten 2019) hier tegen geprotesteerd en van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gemeenteraadsleden attent te maken op de slecht zichtbare aanpak van de gemeente op het gebied van Inclusief Beleid.

In de zomer 2019 periode hebben we ons best gedaan om opbouwend commentaar te leveren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein voor de gemeente Oirschot. De belangrijkste documenten en ons commentaar zijn al te vinden bij de beschrijving van de projecten in 2019.