afkortingen in het Sociale Domein

Ook onze overheid heeft vele afkortingen voor het sociale domein. Om het lezen wat makkelijker te maken geven we hier deze lijst van afkortingen. Uiteraard voegt Oirschot daar nog het een en ander aan toe. Ook hier geven we een overzicht van. Deze laatste lijst moet natuurlijk aangevuld worden daar waar nodig.

Afkortingenlijst Sociaal Domein

versie 25 oktober 2018

 

ABP                       Algemeen burgerlijk pensioenfonds

ABW                     Algemene bijstandswet

AKW                     Algemene kinderbijslagwet

Anw                      Algemene nabestaandenwet

AOW                     Algemene ouderdomswet

Awb                      Algemene wet bestuursrecht

AWBZ                   Algemene wet bijzondere ziektekosten
                               à Deze wet is inmiddels opgeheven.

CAO                      Collectieve arbeidsovereenkomst

CAW                     Commissie arbeidsgehandicapten en werk

CBBS                     Claim beoordeling- en borgingssysteem

Ieder(in)             Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
(voorheen CG-Raad / Platform VG)

CIZ                         Centrum indicatiestelling zorg

CNV                      Christelijk nationaal vakverbond

CPA                       Commissie psychische arbeidsongeschiktheid

CPB                       Centraal planbureau

CSED                     Commissie sociaal-economische deskundigen

CSO                       De koepel van ouderenorganisaties
                               à Deze is eind 2014 opgeheven.

Divosa                  Vereniging van managers van sociale diensten

FIS                         Functie informatie systeem

FNV                       Federatie nederlandse vakbeweging

GGZ                      Geestelijke gezondheidszorg

GR                         Gemeenschappelijke Regeling

IBM                       Inkomstenbesluit militairen

ILO                         International labour organisation

IOAW                   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers

IOAZ                     Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IVA                        Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

LCR                        Landelijke cliëntenraad

LOC                       Landelijk overlegorgaan cliëntenraden (zorg)

LocSZ                    Landelijk overleg cliëntenraden sociale zekerheid

LOM                      Landelijk overlegorgaan minderheden

LWOO                  Leerweg Ondersteunend Onderwijs

NGSZ                    Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid

PRO                       Praktijkonderwijs

RIB                         RaadsInformatieBrief

SCP                        Sociaal cultureel planbureau

SER                        Sociaal Economische Raad 

SUWI                    Structuur uitvoering werk en inkomen

SVB                       Sociale verzekeringsbank

SZW                      Sociale zaken en werkgelegenheid

TW                         Toeslagenwet

TZ/Arbo               Wet terugdringing ziekteverzuim en wijzing arbeidsomstandighedenwet

UWV                     Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VCP                       Vakcentrale voor Professionals

VNG                      Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNO-NCW          Verbond van Nederlandse ondernemingen en Nederlandse christelijke
werkgeversvereniging

VSO                       Voortgezet Speciaal Onderwijs

VUT                       Vrijwillige vervroegde uittreding

Wajong                2015 vanaf 2010 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wamil                   Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO                     Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ                      Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WGA                     Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

WIJ                        Wet investeren in jongeren

WI                        Wet Inburgering

WML                     Wettelijk minimumloon

WMO                   Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR                     Wet op de ondernemingsraden

WSW                    Wet sociale werkvoorziening

WTV                      Wet toezicht verzekeringsbedrijf

WVP                     Wet verbetering poortwachter

WW                       Werkloosheidswet

WWB                    Wet werk en bijstand

ZW                         Ziektewet

 

Afkortingenlijst Sociaal Domein voor Oirschot

versie 21 feb 2019

 AZSO                    Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

BOV                       Best Oirschot en Veldhoven

CJG                        Centrum voor Jeugd en Gezin

DVO                      Dienst Verlenings Overeenkomst

GRSK                    Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten    

ISD                        Intergemeentelijke Sociale Dienst (houdt op te bestaan)

JH                         Jeugd Hulp

MD                        Maatschappelijke Dienstverlening (opvolger van de ISD)

MRE                      Metropool Regio Eindhoven

P&O                      Personeel en Organisatie

SGE                      Stedelijk Gebied Eindhoven

SSC                       Shared Service center (ICT service in de Kempen)

VTH                       Vergunningen, Toezicht en Handhaving (administratieve afhandeling )in de Kempen

SSC                      Shared Service Center Kempengemeenten (kennis en kunde op het gebied van automatisering, informatisering en gegevensbeheer) 

WGR                    Wet Gemeenschappelijke Regeling

WVK                      Werk Voorziening Kempen           

Comments